AVG

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is op 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht geworden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) en geeft u als ouder(s)/verzorger(s) dus meer rechten als het gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen.

 

Stichting Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor de leerlingen en het personeel. Hiervoor is het privacy- en veiligheidsbeleid van Spaarnesant in mei 2018 aangepast.

 

Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Spaarnesant gaat zorgvuldig om met de rechten van leerlingen en ouders. Ouders ontvangen meteen na de zomervakantie van Spaarnesant een brochure waarin u wordt geïnformeerd hoe Spaarnesant dit doet en wat uw rechten zijn. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Spaarnesant, de website van OBS Bos en Vaart en de hiervoor vermelde ouderbrochure. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schoolde directie.

Digitaal administratiesysteem

 

Op OBS Bos en Vaart gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kinderen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren door en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van u bij inschrijving op onze school. Ook houden wij digitaal de leerprestaties en ontwikkelingen van uw kind bij in een leerlingdossier. Het schoolrapport dat uw kind krijgt is hier een uitwerking van.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot medewerkers van onze school die met uw kind werken.

Omdat OBS Bos en Vaart onderdeel uitmaakt van Spaarnesant worden daar ook een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Digitaal leermateriaal

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Spaarnesant heeft met alle leveranciers strikte afspraken gemaakt en vastgelegd over het gebruik van persoonsgegevens, zodat ongeoorloofd gebruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Gegevens klassenlijst

 

Op onze school wordt, per klas, een lijst gemaakt met de contactgegevens van de leerlingen. Deze lijst is erg praktisch om te delen met andere ouders, bijvoorbeeld als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres, mailadres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouder(s van de) klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, worden de contactgegevens niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, dus niet voor andere doeleinden.

Publicatie beeldmateriaal

Op onze school laten wij u d.m.v. foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Wij laten graag met beeldmateriaal zien waar onze school en ons bestuur voor staat. Wij stellen uw toestemming dan ook zeer op prijs. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bv. tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.

 

U kunt er van uit gaan dat wij zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal, teneinde te voorkomen dat leerlingen hiervan schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. We vinden we het belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet of in andere publicaties verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij doen een dringend beroep op alle ouders en leerlingen om zeer terughoudend om te gaan met het gebruik van foto’s en video’s op sociale media en internet.

 

Het zou goed zijn uw toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

 

U mag natuurlijk altijd en op elk moment terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij herinneren u hier jaarlijks aan in onze schoolgids.